เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสาระความรู้ ที่ได้จากการประชุมและสัมมนาต่างที่จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาสู่สาธารณชน ผู้สนใจในการศึกษาทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *