การประกวด BEIDQM Award และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร

การประกวด BEIDQM Award และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร

ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector management quality awards) : กรณีศึกษาบริบทการขับเคลื่อนของสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพฐ. โดย ดร.จุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ ดาวน์โหลด

วิดีโอการบรรยาย (เร็ว ๆ นี้)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARDS)
: กรณีศึกษาบริบทการขับเคลื่อนของ
ส านักงาน ก.พ.ร. และ สพฐ.

บรรยาย โดย ดร.จุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม

September 20, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *